Müügitingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

 • Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna MeieKohv.ee (edaspidi E-Pood) omaniku Any Solution OÜ (edaspidi Kaupmees) vahel E-Poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
 • Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-Poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

2. Toodete tellimine

 • E-poes on võimalik osta vaid neid kaupu, milled saab lisada e-poe ostukorvi. Kaubad, millel e-poe ostukorvi lisamine puudub, soetamise tingimused tehakse selgeks pooltevaheliste läbirääkimiste käigus.
 • Ostukorv lehel saab soovi korral muuta ostukorvi sisu, s.o. tellimus ostukorvist eemaldada. Pärast tellimuse kinnitamist ja ostu sooritamist enam ostukorvi sisu muuta ei saa ning ostukorv tühjendatakse kaubast.

3. Hind

 • Kauba hinnad on näidatud Eurodes ja makseid vastu võetakse Eurodes.
 • Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui Klient on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.
 • Hinnale võib lisanduda kohaletoimetamistasu vastavalt tellimuse vormistamise käigus valitud tarneviisile.

4. Toodete eest tasumine

 • Kliendil on valida järgmiste makseviiside vahel
 • Montonio maksekeskuse vahendamisel.
 • Ettemaksu arve. Arve saadetakse Kliendile tellimuse kinnitusena elektronpostiga. Maksetähtajaks on 2 tööpäeva alates arvel näidatud kuupäevast. Juhul, kui raha ei laeku maksetähtaja jooksul, siis tellimus ja arve tühistatakse automaatselt.
 • Lepinguliste suhete olemasolul, kohaldatakse maksetingimusi ja tähtaegu vastavalt Poolte vahel sõlmitud lepingule.

5. Toodete tarnimine

 • Ühe tööpäeva jooksul peale tellimuse esitamist tellimus on vastuvõetud, mille kohta Kliendile saadetakse elektroonposti teel teavitus. Vastasel juhul Kliendiga võetakse ühendust ja lepitakse personaalsed ternetingimused.
 • Kahe tööpäeva jooksul peale tellimuse esitamist tellimus on komplekteeritud kokku ja on saabunud postioperaatori klienditeenindusse või on tarnitud “Tulen ise järele” aadressi, mille järgselt märgitakse tellimus kui täidetud ja selle kohta Kliendile saadetakse elektroonposti teel teavitus. Vastasel juhul Kliendiga võetakse ühendust ja lepitakse personaalsed ternetingimused.
 • Kliendil on valida järgmiste tarneviiside vahel:
 • Itella Smartpost pakiautomaati kaubanduskeskustes üle Eesti. Tarne tingimused sätestab tarneteenuse pakkuja. Teenuse hind näidatakse tellimuse vormistamisel vastava tarneviisi valimisel. Keskmine postiteenuse tarneaeg on kuni kaks tööpäeva.
 • Omniva välistingimustes pakiautomaati kaubanduskeskustes üle Eesti. Tarne tingimused sätestab tarneteenuse pakkuja. Teenuse hind näidatakse tellimuse vormistamisel vastava tarneviisi valimisel. Keskmine postiteenuse tarneaeg on kuni kaks tööpäeva.
 • Olenevalt kliendilepingust ostetud kaubale on võimalik ka ise järele tulla. Aadress ja kättesaamise tingimused näidatakse tellimuse vormistamisel vastava tarneviisi valimisel.
 • Toodete tarnimist osutatakse üle Eesti. Erikokkuleppel võib Kaupmees saata kaupa ka väljapoole Eesti Vabariiki. Sellisel juhul selgub kauba transpordi maksumus ja tarneaeg pooltevahelise läbirääkimiste käigus.
 • Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Kaupmees ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
 • Posti teenusel saadetud kaup Kliendile väljastatakse vastavalt postiteenust osutava firma poolt sätestatud tingimustele.
 • Käest kätte Kaupmees annab kauba üle vaid Kliendile. Kolmandale isikule antakse kaup üle volituse olemasolul, s.h. juhul kui Klient on määranud tellimuse lisainfo lahtris või teisel kirjalikul viisil kauba saajana kolmanda isiku. 

6. Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

 • Kaupmehel on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:
 • kaup on laost otsa saanud;
 • kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
 • Klient asub väljaspoole Eesti Vabariiki ja pooltevahel puudub erikokkulepe kauba tarnimiseks väljapoole Eesti Vabariiki;
 • kui Kliendi tegevus ei vasta Kaupmehe tingimustes sätestatule.
 • Kui Kaupmehel pole võimalik tellimust täita, võetakse Kliendiga ühendust ning tagastatakse tasutud summa juhul, kui Klient on jõudnud kauba eest ettemaksu teha. Eelnimetatud juhtudel müügilepingust taganemisel puudub Kliendil muude õiguskaitsevahendite kasutamise õigus peale ettemaksu tagastamise nõude.
 • Kliendil on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul, mis ei vasta pakutud näidisele või on puudustega, esitada kaebus ning kaup tagastada. Kasutatud kaupade müügi puhul ei loeta puudusteks kauba mõistlikku amortiseerumist ning kauba omadusi, mis ei takista selle sihtotstarbelist kasutamist.
 • Puudusega kauba puhul Kliendil on õigus esitada Kaupmehele kirjalik kaebus. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui viie päeva jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Kaebus peab sisaldama alljärgmist infot: kaup mille kohta kaebus esitatakse, tellimuse number ning kaebuse põhjus. Tulevikus tekkida võivate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab Klient säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Kaupmehe e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Kaupmees probleemi lahendamata jätta.
 • Kaebuse rahuldamise puhul kauba eest tasutud summa (välja arvatud kauba kohaletoimetamise kulu) tagastatakse Kliendi arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul kaebuse rahuldamise kinnituse kuupäevast.
 • E-poest ostetud kaupadega seotud kaebused tuleb edastada ettevõttele Any Solution OÜ kirjutades e-posti aadressile info@meiekohv.ee. Kauba tagastamisel Kliendil tuleb kaup saata Kauplejaga eelkooskõlastatud posti pakkiautomaati.
 • Puudusega kauba korral on Kliendil õigus nõuda kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga.
 • Puudusega kauba korral on Kliendil õigus nõuda ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui:
 • Kaupmehel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,
 • parandamine ebaõnnestub,
 • Kaupmees ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud.
 • Kaupmees ei vastuta:
 • Kliendi süül toote halvenemise või kahjustumise eest;
 • puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise, hooldamise või tootele mittesobiva säilitamise tagajärjel;
 • kauba rikkumise postiteenuse osutava ettevõtte süül;
 • toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral.
 • Tootel ilmnevate puuduste korral on Kliendil õigus nõuda Kaupmehelt toote puuduste likvideerimist (parandamist või asendamist puudusteta tootega). Juhul, kui Kaupmees ei ole suuteline toodet parandada ega asendada, on Kliendil õigus ostust taganeda ja nõuda raha tagastamist seadusega sätestatud korras.

7. Vastutus ja vääramatu jõud

 • Kaupmees ei vastuta müügilepingu osalise või täieliku mittetäitmise eest, Kliendile tekitatud kahjude eest juhul, kui see on tingitud asjaolust, mida Kaupmees ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

8. Muud tingimused

 • Kaupmees ei vastuta Kliendile põhjustatud kaudsete kahjude eest ning Kliendile Kaupmehe poolt makstava kompensatsiooni suurus ei saa mingil juhul ületada kauba eest makstud summat.
 • Kui kaubale on antud Kaupmehe või tootja poolt müügigarantii, sätestatakse vastavad tingimused kirjalikult.
 • Tingimustes ja müügilepingus sisalduvate sätete vastuolu korral lähtutakse prioriteetsuse määramisel müügilepingust ning seejärel tingimustest.
 • Tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled võlaõigusseaduses ja tarbijakaitseseaduses sätestatust.
 • Kliendi ja Kaupmehe vahel seoses E-Poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse vastavalt kirjalikult esitatud kaebustele milled saadetakse info@meiekohv.ee aadressile. Kaupmees vastab Kliendi kaebustele ja pretensioonidele e-posti teel hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse. Juhul, kui ei saavutata mõlemaid pooli rahuldatavat kokkulepet, vaadatakse need läbi kostja elu- või asukohajärgses kohtus. Vaidlusaluste küsimuste lahendamiseks esitavad pooled teateid kirjalikus vormis. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Müügitingimused on viimati muudetud 11.08.2023

Müügitingimused

Tingimuste ulatus ja kehtivus

 • Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna MeieKohv.ee (edaspidi E-Pood) omaniku Any Solution OÜ (edaspidi Kaupmees) vahel E-Poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
 • Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-Poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

Toodete tellimine

 • E-poes on võimalik osta vaid neid kaupu, milled saab lisada e-poe ostukorvi. Kaubad, millel e-poe ostukorvi lisamine puudub, soetamise tingimused tehakse selgeks pooltevaheliste läbirääkimiste käigus.
 • Ostukorv lehel saab soovi korral muuta ostukorvi sisu, s.o. tellimus ostukorvist eemaldada. Pärast tellimuse kinnitamist ja ostu sooritamist enam ostukorvi sisu muuta ei saa ning ostukorv tühjendatakse kaubast.

Hind

 • Kauba hinnad on näidatud Eurodes ja makseid vastu võetakse Eurodes.
 • Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui Klient on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.
 • Hinnale võib lisanduda kohaletoimetamistasu vastavalt tellimuse vormistamise käigus valitud tarneviisile.

Toodete eest tasumine

Kliendil on valida järgmiste makseviiside vahel

 • Montonio maksekeskuse vahendamisel.
 • Ettemaksu arve. Arve saadetakse Kliendile tellimuse kinnitusena elektronpostiga. Maksetähtajaks on 2 tööpäeva alates arvel näidatud kuupäevast. Juhul, kui raha ei laeku maksetähtaja jooksul, siis tellimus ja arve tühistatakse automaatselt.
 • Lepinguliste suhete olemasolul, kohaldatakse maksetingimusi ja tähtaegu vastavalt Poolte vahel sõlmitud lepingule.

Toodete tarnimine

 • Ühe tööpäeva jooksul peale tellimuse esitamist tellimus on vastuvõetud, mille kohta Kliendile saadetakse elektroonposti teel teavitus. Vastasel juhul Kliendiga võetakse ühendust ja lepitakse personaalsed ternetingimused.
 • Kahe tööpäeva jooksul peale tellimuse esitamist tellimus on komplekteeritud kokku ja on saabunud postioperaatori klienditeenindusse või on tarnitud “Tulen ise järele” aadressi, mille järgselt märgitakse tellimus kui täidetud ja selle kohta Kliendile saadetakse elektroonposti teel teavitus. Vastasel juhul Kliendiga võetakse ühendust ja lepitakse personaalsed ternetingimused.
 • Kliendil on valida järgmiste tarneviiside vahel:
  • Itella Smartpost pakiautomaati kaubanduskeskustes üle Eesti. Tarne tingimused sätestab tarneteenuse pakkuja. Teenuse hind näidatakse tellimuse vormistamisel vastava tarneviisi valimisel. Keskmine postiteenuse tarneaeg on kuni kaks tööpäeva.
  • Omniva välistingimustes pakiautomaati kaubanduskeskustes üle Eesti. Tarne tingimused sätestab tarneteenuse pakkuja. Teenuse hind näidatakse tellimuse vormistamisel vastava tarneviisi valimisel. Keskmine postiteenuse tarneaeg on kuni kaks tööpäeva.
  • Olenevalt kliendilepingust ostetud kaubale on võimalik ka ise järele tulla. Aadress ja kättesaamise tingimused näidatakse tellimuse vormistamisel vastava tarneviisi valimisel.
 • Toodete tarnimist osutatakse üle Eesti. Erikokkuleppel võib Kaupmees saata kaupa ka väljapoole Eesti Vabariiki. Sellisel juhul selgub kauba transpordi maksumus ja tarneaeg pooltevahelise läbirääkimiste käigus.
  • Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Kaupmees ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
 • Posti teenusel saadetud kaup Kliendile väljastatakse vastavalt postiteenust osutava firma poolt sätestatud tingimustele.

 • Käest kätte Kaupmees annab kauba üle vaid Kliendile. Kolmandale isikule antakse kaup üle volituse olemasolul, s.h. juhul kui Klient on määranud tellimuse lisainfo lahtris või teisel kirjalikul viisil kauba saajana kolmanda isiku. 

Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

 • Kaupmehel on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:
  • kaup on laost otsa saanud;
  • kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
  • Klient asub väljaspoole Eesti Vabariiki ja pooltevahel puudub erikokkulepe kauba tarnimiseks väljapoole Eesti Vabariiki;
  • kui Kliendi tegevus ei vasta Kaupmehe tingimustes sätestatule.
 • Kui Kaupmehel pole võimalik tellimust täita, võetakse Kliendiga ühendust ning tagastatakse tasutud summa juhul, kui Klient on jõudnud kauba eest ettemaksu teha. Eelnimetatud juhtudel müügilepingust taganemisel puudub Kliendil muude õiguskaitsevahendite kasutamise õigus peale ettemaksu tagastamise nõude.
 • Kliendil on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul, mis ei vasta pakutud näidisele või on puudustega, esitada kaebus ning kaup tagastada. Kasutatud kaupade müügi puhul ei loeta puudusteks kauba mõistlikku amortiseerumist ning kauba omadusi, mis ei takista selle sihtotstarbelist kasutamist.
 • Puudusega kauba puhul Kliendil on õigus esitada Kaupmehele kirjalik kaebus. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui viie päeva jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Kaebus peab sisaldama alljärgmist infot: kaup mille kohta kaebus esitatakse, tellimuse number ning kaebuse põhjus. Tulevikus tekkida võivate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab Klient säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Kaupmehe e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Kaupmees probleemi lahendamata jätta.
 • Kaebuse rahuldamise puhul kauba eest tasutud summa (välja arvatud kauba kohaletoimetamise kulu) tagastatakse Kliendi arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul kaebuse rahuldamise kinnituse kuupäevast.
 • E-poest ostetud kaupadega seotud kaebused tuleb edastada ettevõttele Any Solution OÜ kirjutades e-posti aadressile info@meiekohv.ee. Kauba tagastamisel Kliendil tuleb kaup saata Kauplejaga eelkooskõlastatud posti pakkiautomaati.
 • Puudusega kauba korral on Kliendil õigus nõuda kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga.
 • Puudusega kauba korral on Kliendil õigus nõuda ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui:
  • Kaupmehel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,
  • parandamine ebaõnnestub,
  • Kaupmees ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud.
 • Kaupmees ei vastuta:
  • Kliendi süül toote halvenemise või kahjustumise eest;
  • puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise, hooldamise või tootele mittesobiva säilitamise tagajärjel;
  • kauba rikkumise postiteenuse osutava ettevõtte süül;
  • toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral.
 • Tootel ilmnevate puuduste korral on Kliendil õigus nõuda Kaupmehelt toote puuduste likvideerimist (parandamist või asendamist puudusteta tootega). Juhul, kui Kaupmees ei ole suuteline toodet parandada ega asendada, on Kliendil õigus ostust taganeda ja nõuda raha tagastamist seadusega sätestatud korras.

Vastutus ja vääramatu jõud

 • Kaupmees ei vastuta müügilepingu osalise või täieliku mittetäitmise eest, Kliendile tekitatud kahjude eest juhul, kui see on tingitud asjaolust, mida Kaupmees ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

Muud tingimused

 • Kaupmees ei vastuta Kliendile põhjustatud kaudsete kahjude eest ning Kliendile Kaupmehe poolt makstava kompensatsiooni suurus ei saa mingil juhul ületada kauba eest makstud summat.
 • Kui kaubale on antud Kaupmehe või tootja poolt müügigarantii, sätestatakse vastavad tingimused kirjalikult.
 • Tingimustes ja müügilepingus sisalduvate sätete vastuolu korral lähtutakse prioriteetsuse määramisel müügilepingust ning seejärel tingimustest.
 • Tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled võlaõigusseaduses ja tarbijakaitseseaduses sätestatust.
 • Kliendi ja Kaupmehe vahel seoses E-Poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse vastavalt kirjalikult esitatud kaebustele milled saadetakse info@meiekohv.ee aadressile. Kaupmees vastab Kliendi kaebustele ja pretensioonidele e-posti teel hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse. Juhul, kui ei saavutata mõlemaid pooli rahuldatavat kokkulepet, vaadatakse need läbi kostja elu- või asukohajärgses kohtus. Vaidlusaluste küsimuste lahendamiseks esitavad pooled teateid kirjalikus vormis. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

 

Müügitingimused on viimati muudetud 11.08.2023

Võta meiega ühendust

Soovid rohkem infot meie kohvitoodete kohta? Tahad jagada oma kogemust, muret või ettepanekut?  Võta meiega ühendust ja meie väike ja sõbralik meeskond vastab sinule rõõmuga.

Any Solution OÜ

+372 5551 2266

info@meiekohv.ee

Reg 144092099
KMKR EE102041255
Swedbank EE622200221068524682

Meie lehel kasutame küpsiseid